jabor-advies

Asbestinventarisatie (Conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Staatscourant 2018 nr. 68771) (opstellen V&G plan)

In het asbestinventarisatierapport wordt onderscheid gemaakt in een tweetal types:

 

1.) geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in het rapport genoemd asbesthoudend materiaal

2.) geschikt voor volledige renovatie en/of sloop

 

 

Asbestonderzoek: Bij sloop- en/of renovatiewerkzaamheden dient u een omgevingsvergunning (voorheen sloopvergunning) aan te vragen bij de betreffende gemeente. De gemeente mag / kan die vergunning pas afgeven indien u beschikt over een Type-A asbestrapportage conform SC-540 en in sommige gevallen met een V&G plan.

JABOR Advies B.V. is een onafhankelijk en SC-540 gecertificeerd inventarisatiebureau en kan zo’n rapportage en een V&G plan (indien noodzakelijk) op korte termijn voor u verzorgen.

In de SC-540 wordt onderscheid gemaakt in een viertal onderzoeks- / rapporttypen:

Type A

Een volledig Type-A asbestonderzoek dient als basis voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Het rapport is alleen volledig indien alle ruimtes binnen het onderzoeksgebied zijn onderzocht.

Een Type-A asbestinventarisatierapport dat niet volledig is, is niet geschikt voor een aanvraag omgevingsvergunning.

Indien er dus enkele ruimtes niet toegankelijk zijn ten tijde van het onderzoek, dan zullen deze nadrukkelijk in het rapport worden benoemd en dat maakt het rapport onvolledig. Deze uitsluitingen kunnen alleen worden opgeheven d.m.v. een aanvullend Type-A onderzoek.

Een Type-A asbestonderzoek omvat het systematisch en volledig inventariseren van alle waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voor zover deze asbestbronnen direct waarneembaar zijn of kunnen worden waargenomen met behulp van licht-destructief onderzoek.

Direct waarneembaar asbest zijn alle asbesttoepassingen die direct visueel waarneembaar zijn of die m.b.v. licht destructief onderzoek waar te nemen zijn.

Licht destructief onderzoek is een onderzoek naar alle asbesttoepassingen, dat waargenomen kan worden met gebruikmaking van een voorgeschreven gereedschapsset, waarbij de bouwkundige integriteit van het bouwwerk of object niet zal worden aangetast. Indien er een redelijk vermoeden bestaat dat in enkele bouwkundige constructies nog asbestbronnen aanwezig kunnen zijn die alleen middels destructief onderzoek kunnen worden gedetecteerd, dan zullen deze in het Type-A rapport worden benoemd, en zal er een aanbeveling worden gegeven om een Type-B onderzoek uit te laten voeren.

Voor de vergunningverlener is deze aanbeveling aanleiding om een dergelijk Type-B onderzoek verplicht te stellen in de vergunningsvoorwaarden.

Type B

Dit onderzoek geldt als aanvulling op het Type-A rapport en wordt (eventueel in samenwerking met een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf) uitgevoerd voorafgaand of tijdens de bouwkundige sloop van het bouwwerk of object.

Het in het Type-A rapport opgestelde overzicht met constructiedelen waarvan het redelijke vermoeden bestaat dat er zich asbesthoudend materiaal in bevindt zal hierbij worden nagelopen. De bouwkundige integriteit van het bouwwerk / object zal hierbij middels zwaar (elektrisch / pneumatisch) gereedschap worden aangetast.

Type G

Dit is een inventarisatie van asbest gericht op het gebruik van het gebouw. Het onderzoek is een uitbreiding op een volledige asbestinventarisatie Type-A, en is gericht op het beheersen van asbest in gebruik zijnde gebouwen. Het Type-G onderzoek heeft tot doel de gebruiksintegriteit van het gehele gebouw vast te stellen.

Naast het in kaart brengen van de asbesthoudende toepassingen omvat een Type-G onderzoek een risicobeoordeling m.b.t. de gebruikssituatie en het opstellen van een asbestbeheersplan (e.e.a. conform NEN-2991).

Type 0

Dit onderzoek betreft een beperkte (globale / niet destructieve) asbestinventarisatie voorafgaand aan een risicobeoordeling conform NEN-2991, in gebouwen, constructies of objecten in bewoonde / in gebruik zijnde staat die niet zullen worden gesloopt.

Middels een NEN-2991 onderzoek zal m.b.v. kleefmonsters en luchtmetingen het potentiele en het actuele blootstellingsrisico van de bewoners / gebruikers in beeld worden gebracht.

Uiteraard wordt een Type-0 asbestinventarisatie uitsluitend uitgevoerd indien er voor het betreffende bouwwerk of object nog geen Type-A inventarisatie beschikbaar is, terwijl er redenen zijn om op korte termijn een NEN-2991 risicobeoordeling uit te laten voeren.

Indien de resultaten van een NEN-2991 onderzoek naar een asbestsanering leiden, dienen de resultaten van het Type-0 en het NEN-2991 onderzoek als basis (deskresearch) voor het opstellen van het Type-A onderzoek en rapport. Immers alleen middels een Type-A rapport kan worden gesaneerd.